Regulamin

Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 14
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
– zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 oraz z 2017 r. poz. 60),
3. Rozporządzenie MEN z dnia 16.03.2017r. (Dz.U. 2017 r. poz. 610) w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Regulamin Rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady przyjmowania kandydatów
  do szkoły, tryb postępowania rekrutacyjnego, kryteria naboru, rodzaj dokumentów niezbędnych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz zakres uprawnień i obowiązków Komisji Rekrutacyjnej. Regulamin stosuje się do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej
  nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach ze względu na to, że szkoła jest publiczną placówką ogólnodostępną.
 2. Rejestracja kandydatów do szkoły odbywa się w formie elektronicznej.
 3. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości informacje o terminie rekrutacji, kryteriach, wymaganych dokumentach.
 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, powoływana przez dyrektora szkoły.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wniosków, w których wskazano Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach jako szkołę pierwszego wyboru.
 6. W przypadku sprzeczności niniejszego regulaminu z zapisami Ustawy z dnia 14.12.2016 – Prawo Oświatowe, Ustawa z dnia 14.12.2016 – Przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe; rozporządzeń i aktami prawa miejscowego stosuje się zapisy Ustaw, rozporządzeń i aktów prawa miejscowego.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach;
2) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach;
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy rozumieć komisję powołaną przez dyrektora w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4) kryteriach – należy przez to rozumieć kryteria określone w niniejszym Regulaminie;
5) liście przyjętych – należy przez to rozumieć listę kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną i złożyli wymagane dokumenty we właściwym czasie;
6) liście nieprzyjętych – należy rozumieć listę kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia z powodu braków formalnych w dokumentacji rekrutacyjnej lub z powodu otrzymania niższej liczby punktów, niż minimalna wartość kwalifikująca do przyjęcia;
7) wniosek o przyjęcie – należy rozumieć dokument opracowany na potrzeby rekrutacji
do Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.

Rozdział II
Zasady rekrutacji

§ 3

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/19 jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce.
 2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do większej liczby placówek, rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

§ 4

 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1) zarejestrowanie kandydata w systemie elektronicznego naboru;
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły listy przyjętych i listy nieprzyjętych do szkoły;
4) postępowanie odwoławcze;
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

§ 5

 1. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego w szkole pierwszego wyboru
  na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
 2. Kandydat do oddziału dwujęzycznego zobowiązany jest do przystąpienia do ogólnopolskiego testu predyspozycji językowych, opracowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się 24.04.2018 o godzinie 14.30.
 3. Pisemny sprawdzian predyspozycji językowych trwa 90 minut, maksymalna liczba punktów do uzyskania w sprawdzianie wynosi 200 punktów, co stanowi 50 punktów w systemie rekrutacyjnym.
 4. Uczeń osiągnął pozytywny wynik ze sprawdzianu, jeżeli uzyskał przynajmniej 30% punktów.
 5. Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ustala listę przyjętych do oddziału dwujęzycznego, według uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
 6. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału dwujęzycznego, którzy napisali test z wynikiem pozytywnym, niż liczba wolnych miejsc, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wynik sprawdzianu,
– oceny z polskiego, matematyki i języka obcego,
– świadectwo klasy VI z wyróżnieniem.

a) Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego liczba punktów za oceny wyrażone w stopniu wynosi:

– celującym – przyznaje się po 18 punktów;
– bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
– dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
– dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
– dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

świadectwo z wyróżnieniem  7 punktów.

 1. Terminy składania wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją o przyjęcie do szkoły:

1) od 19.03.2018 do 06.04.2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej, klasy VII mundurowej, klasy VII ogólnodostępnej, klasy IV – przez rodzica kandydata;
2) 24.04. 2018 r. godz. 14.30 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;
3) 27 kwietnia 2018 r. – godz.14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych;
4) od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 r.- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia klasy III i VI szkoły podstawowej;
5) Podanie do– 2 lipca 2018 r. godz. 12.00;
6) do 3 lipca 2018 r. do godziny 12.00 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły tj. złożenie oryginałów świadectwa klasy IV/VII szkoły podstawowej, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
7) 3 lipca 2018 r. do godziny 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
8) 11 – 12 lipca 2018 r. – rekrutacja uzupełniająca;
9) do 16 lipca przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowej;
10) 17 lipca – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

§ 6 

 1. Warunkiem przyjęcia do oddziału mundurowego jest złożenie wniosku rekrutacyjnego oraz uzyskanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy VII, jeżeli posiadają świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.
 2. Kandydat do oddziału mundurowego zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach wysiłkowych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy VII mundurowej niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) ocena zachowania – wzorowa -10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 6 pkt; 0 pkt – za ocenę poprawną, nieodpowiednią oraz naganną;
2) średnia ocen na świadectwie x 10;
3) świadectwo z wyróżnieniem – 7 pkt.

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

Kryteria, o których mowa w ust. 4 mają równą wartość.

 1. Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z odpowiednią dokumentacją:

1) od 19.03.2018 do 06.04.2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej, klasy VII mundurowej, klasy VII ogólnodostępnej, klasy IV – przez rodzica kandydata;
2) 24.04. 2018 r. godz. 14.30 – przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego;
3) 27 kwietnia 2018 r. – godz.14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik ze sprawdzianu predyspozycji językowych;
4) od 22 czerwca do 25 czerwca 2018 r.- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia klasy III i VI szkoły podstawowej;
5) Podanie do– 2 lipca 2018 r. godz. 12.00;
6) do 3 lipca 2018 r. do godziny 12.00 – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły tj. złożenie oryginałów świadectwa klasy IV/VII szkoły podstawowej, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły;
7) 3 lipca 2018 r. do godziny 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rozdział III
Dokumentacja wymagana na potrzeby rekrutacji

§ 7

 1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy VII dwujęzycznej i mundurowej jest złożenie wniosku.
 2. Wniosek wypełnia się on-line poprzez portal oświatowy (www.oswiata.tychy.pl/rekrutacja.html).
 3. Wydrukowany i podpisany przez rodziców wniosek składa się we wskazanym terminie do dyrektora szkoły pierwszego wyboru.
 4. Kandydat do oddziału mundurowego zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w zajęciach wysiłkowych.

Rozdział IV
Procedura odwoławcza w przypadku rekrutacji do klasy dwujęzycznej i mundurowej.

  § 8

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic lub opiekun kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Uzasadnienie sporządza Komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
  z wnioskiem o uzasadnienie.
 3. Rodzic lub opiekun kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.
 4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Rozdział V
Postępowanie w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w oddziałach innych niż dwujęzyczne.

§ 9

 1. Do klasy IV i klasy VII przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo promocyjne odpowiednio do klasy IV i klasy VII szkoły podstawowej. Laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy VII, jeżeli posiadają świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów do klasy IV i klasy VII ogólnodostępnej niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. W przypadku klasy VII
   a) ocena zachowania – wzorowa – 10 pkt, bardzo dobra – 8 pkt, dobra – 6 pkt; 0 pkt – za ocenę poprawną, nieodpowiednią oraz naganną;
   b) średnia ocen na świadectwie x 10,
   c) świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt,
  2. W przypadku klasy IV:
   a) ocena opisowa,
   b) udokumentowane osiągnięcia ucznia.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na podstawie kryteriów z ust. 2 brane są pod uwagę następujące kryteria w kolejności:
  a) rodzeństwo uczęszczające do szkoły,
  b) średnia ocen na świadectwie w klasie VI,
  c) ocena z zachowania.
 2. Oceny wniosków dokonuje powołana przez dyrektora komisja.

Rozdział IV
Przepisy przejściowe i postanowienia końcowe

§ 10

 1. Zmiany do Regulaminu wprowadzane są na zasadach obowiązujących przy jego wprowadzeniu.
 2. Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.