Klasy I

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2012), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2019 r. zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH – ZGŁOSZENIA

Przy zapisach do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. W takim wypadku, aby zapisać dziecko do szkoły wystarczy wypełnić elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożyć go w sekretariacie szkoły obwodowej.

Otwarcie systemu dla rodziców – 25 lutego 2019 roku godz. 8:30.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie

od dnia 25 lutego 2019 roku do dnia 11 marca 2019 roku

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU – WNIOSEK

Istnieje również możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, wydrukować formularz i złożyć w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 25 lutego 2019 roku do dnia 11 marca 2019 roku

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

Nr Kryterium zgodnie z Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów
1 Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole 10 pkt

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  2 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania  w terminie do 4 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 5 kwietnia 2019 r.


UWAGA ! W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…

… można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – do szkół spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro. 

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja dziecka do klasy I szkół podstawowych

Etap rekrutacji Termin
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły od 25 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r.
Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły od 25 lutego 2019 r. do 11 marca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 2 kwietnia godz. 10:00
Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej do 4 kwietnia do godz. 15:00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 5 kwietnia godz.10:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 kwietnia 2019 r. godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 5 kwietnia 2019 r. godz. 10:00