Procedury szkolne

            Procedura postępowania w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego.

Działania wychowawcy:

 1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności dziecka.
 2. Jeżeli przez dwa tygodnie nie ma informacji od rodziców o przyczynach nieobecności dziecka, wychowawca ma obowiązek rozpoznać przyczynę nieobecności ucznia w szkole poprzez nawiązanie kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub uczniem (telefon, wyjście do domu, list polecony z podpisem dyrektora szkoły).
 3. Jeżeli nieobecność przedłuża się, wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi szkolnemu.
 4. Wychowawca rozmawia z uczniem, kieruje ucznia do pedagoga szkolnego. Podczas spotkania z pedagogiem uczeń informowany jest o konsekwencjach nieobecności ustnie lub pisemnie (kontrakt).

   Działania pedagoga szkolnego:

 1. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia, zobowiązując ich na piśmie do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
 2. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne na piśmie.
 3. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców pisemnego zobowiązania, pedagog oraz dyrekcja szkoły wszczyna proces administracyjno – prawny (MCO, sąd rodzinny i dla nieletnich).

            Procedura postępowania w przypadku używania telefonów komórkowych  przez  uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej.

 1. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 
 2. W razie złamania zakazu za przyniesiony telefon odpowiada uczeń, a w  przypadku zgubienia telefonu szkoła nie podejmie działań celem wyjaśnienia sytuacji.
 3. Jeżeli uczeń nie zastosuje się do zakazu używania telefonu i używa telefonu na przerwie lub na lekcji – jego telefon jest aktywny  (dzwoni dzwonek, sygnał przychodzącej  wiadomości) nauczyciel prosi o wyłączenie  telefonu i odniesienie telefonu do sekretariatu,  gdzie telefon zostaje  włożony do opieczętowanej koperty i złożony w depozycie.
 4. O zaistniałej sytuacji nauczyciel, przy którym nastąpiło zdarzenie  powiadamia rodziców ucznia. Nauczyciel upewnia się po lekcjach, że telefon został oddany do depozytu.
 5. Telefon z depozytu odebrać może tylko rodzic.
 6. W przypadku, gdy uczeń odmawia wykonania polecenia i nie chce zanieść telefonu do sekretariatu, otrzymuje uwagę negatywną z zachowania i 30 punktów ujemnych. O zaistniałej sytuacji nauczyciel powiadamia rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.
 7. Notoryczne niestosowanie się do powyższej procedury skutkuje wezwaniem do szkoły rodziców ucznia.

Rada Pedagogiczna przyjęła procedurę na posiedzeniu w dniu 05.10.2017 r.


Procedury dostępne w formie pisemnej w sekretariacie szkoły:

 • Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo.
 • Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.
 • Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące  o demoralizacji.
 • Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa,
  że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 • Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje
  na terenie szkoły substancję wyglądem przypominającą narkotyk.
 • Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk.
 • Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.
 • Procedura w przypadku zaistnienia w szkole sytuacji związanych
  z cyberprzemocą.
 • Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 • Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 • Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji
  o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.
 • Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.
 • Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa
 • Procedura związana z czynnościami policji na terenie szkoły.