Klasy VII

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS DWUJĘZYCZNYCH

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej, ul. Brzozowa 24

Terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2022/2023

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami – od 11 lipca 2022 r. od godz. 8.00  do 12 lipca 2022 r. do godz.13.00
  • Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi – 13 lipca 2022 r. godz. 9.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA PROWADZONA JEST BEZPOŚREDNIO W PLACÓWKACH
(bez użycia systemu rekrutacji elektronicznej)

Na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz.1082) do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, jest większa niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,
– oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej,
– świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Do oddziału dwujęzycznego w danej placówce, zgodnie z zapisami cytowanej ustawy, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów tej szkoły, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych 13 lipca godzina 09:00

link do rekrutacji – https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2022/2023

Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym *


1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.od 9 lutego 2022 r.
od godz.8.00
do 11 marca 2022 r.
do godz.15.00
od 11 lipca 2022 r.
od godz. 8.00
do 12 lipca 2022 r.
do godz.13.00


2.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

22 marca 2022 r. godz.14.00


13 lipca 2022 r.
godz. 9.00


3.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.
do 11 kwietnia 2022 r.
do godz.15.00

do 13 lipca 2022 r.
do godz.15.00
4.Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.od 24 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. do godz.15.00od 11 lipca 2022 r.
do 12 lipca  2022 r.
do godz.13.00


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
29 czerwca 2022 r.
do godz. 14.00

13 lipca 2022 r.
do godz.15.00

6.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.
do 1 lipca 2022 r.
do godz. 14.00

do 14 lipca 2022 r.
do godz. 14.00
7. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.1 lipca 2022 r
do godz.15.00
do 14 lipca 2022 r.
do godz.15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej