Klasy IV i VII

REKRUTACJA DO KLAS CZWARTYCH I SIÓDMYCH W SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Na rok szkolnym 2019/2020 przeprowadzana jest rekrutacja do:

• klasy IV usportowionej/ogólnej

• klasy VII dwujęzycznych

• klasy VII mundurowej/ogólnej

Harmonogram rekrutacji do klas IV szkół podstawowych:

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy czwartej. 4-20 marca 2019 r. 10-12 lipca 2019 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klas sportowych do 2 kwietnia 2019 r. do 17 lipca 2019 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej do 8 kwietnia 2019 r. godzina 15.00 17 lipca 2019 r. godzina 15.00
4. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy czwartej szkoły podstawowej. 21 – 24 czerwca 2019 r. 10-12 lipca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 1 lipca 2019 r. godzina 12.00 18 lipca 2019 r. godzina 12.00
6. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania. do 2 lipca 2019 r. do godziny 12.00 do 19 lipca 2019 r. do godziny 12.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 lipca 2019 r. godzina 15.00 do 19 lipca 2019 r. godzina 15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej

Harmonogram rekrutacji do klas VII szkół podstawowych:

 Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym *
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy siódmej. 4 – 20 marca 2019 r. 10-12 lipca 2019 r.
2. Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi 1 kwietnia 2019 r. godzina 14:30 do 17 lipca 2019 r.
3. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych. do 8 kwietnia 2019 r godzina 15.00 17 lipca 2019 r. godzina 15.00
4. Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej. 21 – 24 czerwca 2019 r. 10-12 lipca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 1 lipca 2019 r. godzina 12.00 18 lipca 2019 r. godzina 12.00
6. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania. do 2 lipca 2019 r. do godziny 12.00 do 19 lipca 2019 r. do godziny 12.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 lipca 2019 r godzina 15.00 do 19 lipca 2019 r. godzina 15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej

W dniu 4 marca 2019 roku uruchomiona zostanie elektroniczna rekrutacja do:

  • oddziałów klas IV Szkoły Podstawowej nr 21 i szkół podstawowych powstałych z przekształcenia gimnazjów w Szkole Podstawowej nr 14 z OD w Szkole Podstawowej nr 13 z OD
  • oddziałów klas VII (mundurowej) w Szkole Podstawowej nr 14 z OD
  • oddziałów klasy VII dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 14 z OD w Szkole Podstawowej nr 13 z OD i Szkole Podstawowej nr 37 z OD


Oddziały klas VII dwujęzycznych:

Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia, który otrzymał promocję do klasy VII oraz uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

W przypadku liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, większej niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

– wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

– wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego,

– świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

Do oddziału dwujęzycznego, zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów szkoły, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

Kandydat, który wybierze oddział dwujęzyczny w więcej niż jednej szkole, pisze sprawdzian predyspozycji językowych w szkole pierwszego wyboru. W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych 1 kwietnia 2019 r. o godzinie 14:30 (szczegóły w sekretariacie szkoły).

Oddział klasy VII ogólnej (mundurowej):

Warunkiem przyjęcia do oddziału mundurowego w publicznej Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia o dobrym stanie zdrowia.