Klasy VII

Lista uczniów, którzy uzyskali pozytywny wynik testu predyspozycji językowych


link do rekrutacji – https://spklasy4i7-tychy.nabory.pl/

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do oddziałów dwujęzycznych klas siódmych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2021/2022


Lp.
Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym *


1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.od 1 marca 2021 r.od godz.8.00do 19 marca 2021 r. do godz.15.00od 16 lipca 2021 r.od godz.8.00do 19 lipca 2021 r. do godz.15.00


2.
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi

do 31 marca 2021 r.


do 21 lipca 2021 r.


3.
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.
do 9 kwietnia 2021 r. do godz.15.00

23 lipca 2021 r.do godz.10.00
4.Przyjmowanie świadectwa promocyjnego do klasy VII szkoły podstawowej.od 25 czerwca 2021 r. do 28 czerwca 2021 r. do godz.15.00od 16 lipca 2021 r.do 19 lipca 2021 r.do godz.15.00


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
1 lipca 2021 r.do godz.14.00

23 lipca 2021 r.do godz.10.00

6.
Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania.
do 2 lipca 2021 r.do godz.14.00

do 23 lipca 2021 r. do godz.14.00

7.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
2 lipca 2021 r. do godz.15.00

* rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest tylko w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po rekrutacji podstawowej