Regulamin udostępniania podręczników

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY

 

  1. Podręczniki są własnością szkoły.
  2. Podręczniki są wypożyczane rodzicom przez szkołę na okres roku szkolnego.
  3. Podręcznik należy szanować jako dobro wspólne. Należy go zabezpieczyć okładką (papierową lub foliową). W podręczniku nie należy pisać, zaznaczać, wycinać, wyrywać stron itp.
  4. Podręcznik należy podpisać. (imię, nazwisko, klasa, rok szkolny).
  5. Za uszkodzony, zagubiony, zniszczony lub niezwrócony do biblioteki podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, którzy zobowiązani są do zwrotu kosztu podręcznika (art. 22 ak. ust. 3 cyt. ustawy).
  6. Szkoła może żądać zwrotu równowartości zniszczonego bądź zgubionego podręcznika. Cenę podręcznika określa MEN.
  7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia podręcznik należy zwrócić do biblioteki.
  8. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.
  9. W ostatnim tygodniu roku szkolnego oraz w przypadku zmiany szkoły przez ucznia, podręcznik należy zwrócić bibliotekarzowi szkolnemu.
  10. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Przepis art. 22ak ust.3 ustawy o systemie oświaty umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji, w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki.