Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W TYCHACH

1. Świetlica szkolna jest czynna w godz. 7.00 -17.00.
2. Nauczyciele świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego wejścia na teren świetlicy do zakończenia pracy świetlicy lub do momentu wcześniejszego odebrania go przez osoby do tego uprawnione.
3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną rozpoczęcia pracy świetlicy i po godzinie zakończenia pracy świetlicy, a także dziecko, które nie dotrze do świetlicy przed lub po lekcjach.
4. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy jak i fakt odebrania go przez upoważnioną do tego osobę.
5. Ucznia mogą odebrać ze świetlicy tylko rodzice lub osoby posiadające pisemne upoważnienie wydane przez rodziców, innym osobom dziecko nie zostanie wydane.
6. Ucznia do 7 roku życia może odbierać osoba, która ukończyła 10 rok życia. Uczeń po 7 roku życia może opuszczać świetlicę samodzielnie na podstawie pisemnej zgody rodzica lub być odebrany przez osoby upoważnione.
7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę (niż wskazane w karcie), jeżeli ta osoba ma pisemne upoważnienie od rodzica.
8. Uczniowie, posiadający pisemne pozwolenie rodziców na samodzielny powrót ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić nauczycielowi świetlicy.
9. Wszystkie informacje dotyczące opuszczenia świetlicy przez dziecko muszą być przekazane na piśmie. Nie ma możliwości wypuszczenia dziecka ze świetlicy po telefonicznej informacji. Jednorazowe upoważnienia czy zwolnienia należy przekazywać za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w formie pisemnej na kartce.
10. Rodzice zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz do aktualizacji danych, pisemnego poinformowania o stałych zajęciach dodatkowych dziecka, na które ma wychodzić samodzielnie ze świetlicy, odbierania dziecka w godzinach pracy świetlicy.
11. Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przyniesione oraz pozostawione w świetlicy przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony komórkowe, itp.)
12. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy i do przestrzegania kodeksu świetlicy.
13. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
14. W pracy z dziećmi nauczyciel świetlicy współpracuje z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym.
15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu, na placu zabaw lub na boisku szkolnym.
16. Uczniowie spożywają obiad w stołówce szkolnej w wyznaczonym czasie.
17. Rodzice dziecka korzystającego z obiadów zobowiązani są do zawarcia umowy na korzystanie ze stołówki szkolnej.
18. Nieprzestrzeganie regulaminu pracy świetlicy szkolnej może skutkować zawieszeniem lub skreśleniem z listy dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.