Obiady

Warunkiem korzystania z obiadów jest zawarcie  Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach w roku szkolnym 2023/2024. W tym celu należy dostarczyć w/w umowę do sekretariatu w dwóch egzemplarzach do 04.09.2023r.

Informujemy,  że posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

Cena jednostkowa obiadu wynosi 9 zł.

Obiady będą wydawane w terminie od 5.09.2023r. do 20.06.2024r.

Rodzic podpisując umowę zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem na rachunek  bankowy Szkoły Podstawowej nr 14  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach, na:

nr konta: 61 1240 1330 1111 0010 7499 8954

W treści przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady /klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………………………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 8 15, dzwoniąc pod numer telefonu  – sekretariat szkoły  – 32 227 39 49; 506 002 668;

Zgodnie z umową płatność za obiady można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie https://www.mobiportal.pl/#/

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.


Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.

Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.