Obiady

Warunkiem korzystania z obiadów jest zawarcie  Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach w roku szkolnym 2021/2022. W tym celu należy dostarczyć w/w umowę do sekretariatu.  

Informujemy,  że posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

Cena jednego obiadu wynosi  ……zł.

Rodzic podpisując umowę zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem na rachunek  bankowy Szkoły Podstawowej nr 14  z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach, na:

nr konta: 61 1240 1330 1111 0010 7499 8954

W treści przelewu należy wpisać:

wpłata za obiady /klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………………………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 8 15, dzwoniąc pod numer telefonu  – sekretariat szkoły  – 32 227 39 49; 506 002 668;