Wycieczka klasy 4a i 4b do Ślaskiego Ogrodu Botanicznego

24 września 2018r. uczniowie z klasy IVa i IVb wzięli udział w wycieczce szkolnej do Ślaskiego Ogrodu Botanicznego, gdzie uczestniczyli w grze terenowej. Wizyta w Ogrodzie Botanicznym była dobrą okazją do zaobserwowania zmian, jakie w przyrodzie zachodzą jesienią.

Miłym akcentem na koniec wyprawy było ognisko, pieczenie kiełbasek i zajęcia ruchowe na placu zabaw. Wszyscy

czytaj dalej

Spotkania z nauką 2018

     Uczniowie z klas 7a, 8b, 3a wzęli udział w zajęciach przygotowanych przez Towarzystwo Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie mają możliwość zobaczenia nowoczesnych metod badań, bezpośredniego kontaktu ze sprzętem laboratoryjnym, poznania nowych zagadnień współczesnej biologii. Zajęcia składały się z trzech modułów. 

czytaj dalej

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII W ROKU SZKOLNYM 2017/18 – INFORMACJE

Zakres wiadomości i umiejętności oraz wykaz literatury
Na wszystkich etapach Konkursu obowiązuje określony dla każdego z nich zakres wiadomości i umiejętności zawarty w wymaganiach ogólnych i szczegółowych podstawy programowej z biologii dla III etapu edukacyjnego. Zagadnienia poszerzające treści podstawy programowej zawarte są w podanej literaturze i zostały wyodrębnione w wymaganiach dla każdego etapu Konkursu przez zapisanie ich kursywą.
Arkusze konkursowe zawierają różne typy zadań zamkniętych i zadania otwarte.
Na każdym etapie Konkursu obowiązuje znajomość metodyki przeprowadzania doświadczeń i obserwacji.
Wymagania w zakresie treści nauczania na poszczególnych etapach:
ETAP I (SZKOLNY)
1. Pierwiastki i związki chemiczne budujące organizmy.
2. Pozyskiwanie i wykorzystywanie energii na przykładzie procesu fotosyntezy, oddychania tlenowego i fermentacji.
3. Cechy odróżniające organizmy samożywne od cudzożywnych.
4. Budowa, funkcjonowanie i rozróżnianie komórek: roślinnej, zwierzęcej, bakteryjnej oraz grzybowej. Budowa i rola struktur komórkowych.
5. Wirusy jako bezkomórkowe formy życia.
6. Tkanki roślinne i zwierzęce.
7. Systematyka – zasady klasyfikacji, przegląd różnorodności organizmów oraz ich znaczenie. Rozpoznawanie rodzajów rodzimych roślin na podstawie ilustracji i ich cech charakterystycznych. Budowa i czynności życiowe grup zwierząt wymienionych w podstawie programowej dla III etapu edukacyjnego.
8. Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okrytozalążkowej. Porównanie roślin jednoliściennych i dwuliściennych. Cykl rozwojowy rośliny okrytozalążkowej. Budowa i funkcje organów roślin okrytozalążkowych. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin. Ruchy roślin.
ETAP II (REJONOWY)

czytaj dalej