Zapisy na obiady w roku szkolnym 2021/2022

Rodzice, którzy chcą, aby ich dzieci jadły obiady w szkole w okresie od 6 września 2021 r.
do 22 czerwca 2022 r., zobowiązani są do podpisania Umowy o korzystanie z obiadów
w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach w roku szkolnym 2021/2022. W tym celu należy dostarczyć w/w umowę
w dwóch egzemplarzach do sekretariatu do 3.09.2021r. 

Zgodnie z umową płatność za obiady można sprawdzić po zalogowaniu się na stronie www.mobiportal.pl

Krajowa Izba Rozliczeniowa we współpracy Ministerstwem Cyfryzacji wdrożyła moduł obsługi płatności online dostępny dla klientów jednostek administracji publicznej, pozwalający na opłacenie przez internet m.in. opłat, o których mowa powyżej.

Płatności są realizowane w systemie szybkich płatności internetowych Paybynet, który umożliwia bezpośrednie przesyłanie środków z konta bankowego klienta na rachunek urzędu. Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Od klienta (rodzica/opiekuna) pobierana jest jednorazowo prowizja w wysokości 0,59 zł.

Informacja o doliczeniu prowizji jest wyświetlana w momencie przekierowania na stronę płatności online, przed wyborem banku.

Płatności można nadal dokonywać w dotychczasowy sposób.

Rodzic, podpisując umowę, zobowiązuje się do dokonywania wpłaty do 15 dnia każdego następnego miesiąca, przelewem na rachunek  bankowy Szkoły Podstawowej nr 14
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach, na nr konta: 61 1240 1330 1111 0010 7499 8954.

W treści przelewu należy wpisać: wpłata za obiady /klasa / imię i nazwisko dziecka / za miesiąc………………………..…….

Za termin dokonania płatności uznaje się dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

Informujemy,  że posiłki dostarczane są przez zewnętrzną firmę cateringową.

Cena jednego obiadu wynosi 5,0 zł.

Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać w bieżącym dniu do godziny 815 , dzwoniąc do sekretariatu szkołypod numer telefonu  – 32 227 39 49; 506 002 668.