Zarządzenie nr 7/2023/2024

ZARZĄDZENIE nr 7/2023/2024

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

z dnia 28 września 2023 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211)

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/24 będą:

– 29 i 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) – dni przed świętami
– 2 maja 2024 r. (czwartek) – dzień między świętami
– 14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – dni egzaminów ósmoklasisty
– 17 maja 2024 r. (piątek) – dzień po egzaminach
– 31 maja 2024 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele

§ 2

Zobowiązuję wychowawców do przekazania informacji uczniom i ich rodzicom. Informację należy także zamieścić na stronie internetowej szkoły (osoby odpowiedzialne za stronę internetową).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 30 września 2023 r.