Zarządzenie 4

ZARZĄDZENIE nr 4/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej
w Tychach

z dnia 24 września 2019 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) – § 5

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/20 będą:

– 2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek) – dni po Nowym Roku  
– 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) – przed weekendem majowym
– 12 czerwca 2020 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele
– 25 czerwca 2020 r. (czwartek) – dzień przed zakończeniem roku szkolnego

§ 2

Zobowiązuję wychowawców do przekazania informacji uczniom i ich rodzicom. Informację należy także zamieścić na stronie internetowej szkoły (osoby odpowiedzialne za stronę internetową).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 30 września 2019 r.

PDF – ZARZĄDZENIE nr 4/2019/2020