Zarządzenie 8

ZARZĄDZENIE nr 8/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej
w Tychach
z dnia 29 września 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) – § 5

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

zarządzam, co następuje:
§ 1
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/22 będą:

– 12 listopada 2021 r. (piątek) – dzień po święcie narodowym
– 7 stycznia 2022 r. (piątek) – dzień po święcie Trzech Króli
– 2 maja 2022 r. (poniedziałek) – dzień między świętami
– 24, 25, 26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) – dni egzaminów ósmoklasisty
– 17 czerwca 2022 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele
– 23 czerwca 2022 r. (czwartek) – dzień przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 2
Zobowiązuję wychowawców do przekazania informacji uczniom i ich rodzicom. Informację należy także zamieścić na stronie internetowej szkoły (osoby odpowiedzialne za stronę internetową).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie 30 września 2021 r.