Zarządzenie 5

ZARZĄDZENIE nr 5/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej
w Tychach
z dnia 30 września 2020 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) – § 5

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego

zarządzam, co następuje:
§ 1
Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/21 będą:

  • 4, 5 stycznia 2021 r. (poniedziałek, wtorek) – dni po Nowym Roku
  • 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) – dni egzaminów ósmoklasisty
  • 4 czerwca 2021 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele
  • 24 czerwca 2021 r. (czwartek) – dzień przed zakończeniem roku szkolnego

§ 2
Zobowiązuję wychowawców do przekazania informacji uczniom i ich rodzicom. Informację należy także zamieścić na stronie internetowej szkoły (osoby odpowiedzialne za stronę internetową).

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie 30 września 2020 r.